Op den vierden Januari achttien honderd twee en tachtig is voor mij Pieter Creze,

1882 notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen, is voor mij verschenen, Annatjan Heeres, arbeider, wonende te Heerde.

Welke bekende wegens ter leen ontvangen geld schuldig te zijn aan Clara Alberta Montizaan, zonder beroep, wonende te Epe, namens wie deze schuldbekentenis wordt geaccepteert door haren gemagtigde bij monde Albertus Montizaan, horologiemaker, wonende te Heerde, alhier mede verschenen.

Eene som van Een duizend zes honderd gulden.

Tot zekerheid van de teruggave en voldoening van opgemeld kapitaal met rente en voor de nakoming van den geheelen inhoud dezer heeft de debiteur verbonden en met regt van hypotheek bezwaard:

Een huis, schuur, erf, tuin, bouw- en weiland, staande en gelegen in de Weze te Heerde, tezamen groot vier hectaren, een are, zes centiaren, en op het kadaster der Gemeente Heerde voorkomende in Sectie H nummers 139, 140, 141, 142, 162, 163, 164, 165, 1375 en 1376.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Genealog   V - p - 3                                                                          NA blad 1.

Notarile akten, waarbij Annatjan Heeres betrokken is.

Noten: 1 = copie van originele akte;

           = transcriptie van een akte;

           = transcriptie van het betrokken deel van de akte;

           = inhoud van de akte is niet interessant en is daarom niet overgenomen.

           = de akte staat op naam van een ander familie-lid.

1. Notaris A. Huender te Vaassen van 1881 t/m 1890.


 

   Inv. nr.

 

    Datum

 

                         Omschrijving

 

 

 

 Vindplaats

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4532/  113

 

 07-11-1889

 

 Roiement Hendrika Montizaan te Epe als                lasthebber van o.a. Annatjan Heeres.

 

4

 

        -

2. Notaris

 

 

 

 P. Creze te Heerde van 1881 t/m 1913.

 

 

 

 

3346/  199

 

 20-11-1889

 

 Royement familie Montizaan t.b.v. Annatjan           Heeres.

 

4

 

        -

3346/  200

 

 

3352/   62

 

 22-11-1889

 

 

 03-04-1895

 

 Obligatie met hypotheek. Annatjan Heeres leent      van Joachima Johanna Montizaan.

 

 Royement Hermanus van Haselen te Amersfoort     t.b.v. Annatjan Heeres te Heerde.

 

1

 

 

4

 

   V - p - 3     

 

        -


 

 

GA Heerde 1998.02.16.

Inv. nr.3346.

                                                                                                                                               fol. 1.

Heden, den twee en twintigsten November achttien honderd negen en tachtig,

is voor mij Pieter Creze, notaris, ter standplaats Heerde, arrondissement Zutphen in

  1889  tegenwoordigheid van na te noemen getuigen verschenen:

22 November          Annatjan Heeres, arbeider, wonende te Heerde,

die verklaarde:

N 200.            a wegens ter leen ontvangen geld schuldig te zijn aan Joachima Johanna Montizaan, minderjarige dochter van wijlen Joachim Montizaan en diens weduwe Janna Prins, zonder beroep, wonende te Heerde, eene som van zestien honderd gulden 1600, =.

b zich te hebben verbonden:

om die som ten allen tijde drie maanden na opeisching of na aanzegging terug te geven;

om er elk jaar op den eersten December, voor het eerst in het volgend jaar, eene rente ad vier en een vierde percent van te betalen, en

om die betalingen, van kapitaal zoowel als van rente franco te doen aan handen en ten woonhuize van den vertegenwoordiger der minderjarige Creditrice en bij hare meerderjarigheid van haar zelve, in gangbaar, Nederlandsch geld, zonder eenige korting.

c tot zekerheid van de teruggave van dat kapitaal en van de voldoening van de rente ervan recht van hypotheek te hebben verleend op:

Een huis, schuur, erf, tuin, bouw- en weiland, staande en gelegen in de Weze te Heerde, samen groot vier hectaren, een are, zes centiaren en op het kadaster der gemeente Heerde voorkomende in Sectie H nummers 139, 140, 141, 142, 162, 163, 164, 165, 1375 en 1376, volgens verklaring van den schuldenaar zijn onbezwaard eigendom.

d toestemming te geven tot de inschrijving dezer hypotheek in de daartoe bestemde openbare registers en zich te hebben verbonden tot betaling van alle kosten en rechten, die uit deze leening zullen voortvloeien.

e dat hij verder met den vertegenwoordiger zijner Creditrice is overeengekomen, als volgt:

 De verbonden gebouwen moeten, zoolang deze hypotheek erop rust door den schuldenaar tegen brandschade verzekerd zijn in eene soliede inlandsche maatschappij ten genoegen van den vertegenwoordiger der Creditrice, die van deze geldleening bij de verzekerd


 

Genealog   V - p - 3                                                                          NA blad 2.

hebbende maatschappij aanteekening zal kunen laten doen, opdat ingeval van brand de schade- vergoeding aan hem worde uitbetaald, ten einde die f                 /

                                                                                                                                               fol. 2.

te doen strekken tot herbouw van het afgebrande f wel tot voldoening van het dan verschulde aan te wenden.

De goederen mogen zonder schriftelijke toestemming van den vertegenwoordiger der Creditrice niet worden verhuurd of in gebruik gegeven en geene vooruitbetaling van de huurpenningen mag ooit plaats hebben.

Bij willige verkooping der goederen mag geene zuivering dezer hypotheek plaats hebben.

Ingeval van brand aan de gebouwen, van beslag door derden op- of verkoop van - de goederen of van niet - nakoming door den schuldenaar van eenige bepaling - dezer overeenkomst, in het bizonder van niet - betaling der rente op den bepaalden tijd moet het kapitaal dadelijk bij opeisching worden teruggegeven.

En bij wanvoldoening van kapitaal of rente, zoodra de schuldenaar tot voldoening daarvan uit welken hoofde ook gehouden is, zal de Creditrice onherroepelijk gemachtigd zijn om de verbonden goederen in het openbaar volgens plaatselijk gebruik, ten overstaan van een ambtenaar te harer keuze te doen verkoopen op voorwaarden en plaats als zij raadzaam zal oordeelen, de koopers te stellen in het bezit, desnoods door de executie eener grosse de veiling acte, de kooppenningen te ontvangen en daarvoor te kwiteeren, ten einde daaruit het dan verschuldigde te verhalen.

en f ter executie dezer domicilie te hebben gekozen ten kantore van den tijdelijken notaris te Heerde.

Mede is verschenen Johannes Montizaan, landbouwer, wonende te Heerde, die verklaarde als mondeling gemachtigde van Janna Prins, weduwe van Joachim Montizaan, zonder beroep, aldaar als voogdes over de Creditrice, al het vorenstaande te accepteeren.

Waarvan acte, verleden ten kantore van mij notaris te Heerde in tegenwoordigheid van Johannes Hendriks, klerk, en Jan Harmen Bosch, kandidaat-notaris, beide wonende aldaar als getuigen, met de Comparanten aan mij notaris bekend.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute onderteekend door de Comparanten, de getuigen en mij notaris.

                                                                  J   Heeres

                                                                  J Montizaan

                                                                    J H Bosch                                                     P Creze             

                                                                   J Hendriks                                                            Nots